Úvodní strana » Kontakt » Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Zřizovatel:
  VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba,
  IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100

 2. Správce osobních údajů:
  Planetárium Ostrava
  K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
  596 994 950, info@planetariumostrava.cz

(dále jen „Správce“)

 Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále se Správce při zpracování osobních údajů řídí zákonem č. 110/2019 Sb.

 2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že je nezbytné pro splnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem a/nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 3. V případě vzniku smluvního vztahu může Správce zasílat zákazníkům obchodní sdělení související s nabízeným zbožím a službami v podobě omezeného přímého marketingu. Správce v takovém případě nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

 4. Z důvodu realizace oprávněného zájmu zpracovává Správce osobní údaje osob za účelem vyřízení odpovědi na formulář na webových stránkách Správce. Správce tak nevyžaduje se zpracováním osobních údajů za tímto účelem souhlas.

 5. V případě přímého marketingu ze strany Správce bez vzniku smluvního vztahu je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě výslovného souhlasu konkrétní osoby.

 6. Správce jakožto zadavatel veřejných zakázek v rámci plnění právní povinnosti zpracovává osobní údaje uchazečů – fyzických osob.

 7. Pro efektivní propagaci Správce zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, Zpracování je možné pouze na základě souhlasu s používáním příslušných cookies.

Jaké údaje zpracováváme?

 1. Zpracovávány jsou osobní údaje, které zákazníci sami poskytnou při registraci, při vytvoření objednávky nebo realizaci smlouvy. Jedná se zpravidla o: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, heslo v zašifrované podobě.

 2. Zvláštní kategorie osobních údajů nejsou ze strany Správce zpracovávány.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.

 2. Plnění smluvní povinnosti (např. zakoupení vstupenky).

 3. Kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá (např. rezervace pořadu pro hromadnou skupinu).

 4. Vedení databáze pro přímý marketing (např. e-mailový newsletter, tištěný zpravodaj, pozvánky);

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží, či plnění smlouvy. Ze zákona Správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

 2. Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let.

 3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem.

 4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného jsou možné pouze tehdy, když je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Správce vztahují.

 5. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Práva majitelů údajů

 1. Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR.

 2. Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

 3. Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 4. Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

 5. Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů Správce, již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

 6. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

 7. Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

 1. Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy.

 2. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny prostřednictvím technických i organizačních opatření.

 3. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.